ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця
Вінниця, Вінницька область

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз освітнього процесу за 2019-2020 н.р.

          Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради» - ясла-садок комбінованого типу розташований за адресою: вулиця Київська,144, електронна адреса: sadochok26vinnica@gmail.com, сайт: veselka-vin.dytsadok.org.ua, телефон 61-19-42. ЗДО розташований у типовій двоповерховій споруді, розрахований     на 410 дітей. На даний час у закладі функціонує 17 груп, з них 5 груп – раннього віку,  12 груп  – дошкільного віку, з них 2 групи – компенсуючого  типу для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Загальна кількість дітей - 535, з них 135 дітей підготовлено до навчання в школі.

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття оформлювалася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 № 32).

Режим роботи ЗДО № 26: п’ятиденний з 7.00 до 19.00. У закладі діє  група з цілодобовим перебуванням дітей, відповідно до запиту батьків.

Мова навчання в закладі дошкільної освіти – українська.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту».

        Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», програми розвитку «Українське дошкілля»  освітній процес організовано у :

формах – колективній, індивідуальній;                                                                                                              

типах життєдіяльності дітей – групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

           Навантаження дітей у формі занять розпочинається з першої молодшої групи (третій рік життя). Тривалість прямого навчання упродовж організованої пізнавальної діяльності однієї дитини або окремої групи дітей відповідає вимогам освітньої програми  для дітей від двох до семи років «Дитина» та гранично допустимого навантаження на дитину.

            За штатним розписом у закладі дошкільної освіти працює 85 осіб. Із них 43 педагоги, 42 особи обслуговуючого персоналу. Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом заклад дошкільної освіти укомплектований повністю.

Педагогічний склад – 43 особи:

- завідувач - 1;

- вихователь – методист – 1;

- музичний керівник – 3;

- фізінструктор – 1 ;

- вчитель-логопед – 2;

- вихователі – 35 .

Освітній рівень педагогів

№ з/п

Категорія

педпрацівників

Всього

Освіта

Пед. працівники (стаж роботи до 3-х років)

Неповна вища (молодший спеціаліст)

Базова вища (бакалавр)

Повна вища (спеціаліст)

Магістр

1.

Завідувач

1

-

-

1

-

2.

Вихователь-методист

1

-

-

1

-

3.

Вихователі

35

1

10

24

9

4.

Музичний керівник

3

-

-

3

-

5.

Вчитель-логопед

2

-

-

2

-

6.

Фізінструктор

1

1

-

-

-

У порівнянні з минулими роками освітній рівень працівників закладу значно покращився. До складу колективу додалися працівники з повною вищою освітою.

Щороку, згідно з графіком, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до чинного «Положення про атестацію педагогічних працівників». Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахування індивідуальних можливостей кожного педагога. Курси підвищення кваліфікації пройшли 4 педагогів та атестовано 7 педагогічних працівників.

За результатами атестації 2020 року склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Кількість

Тарифний

розряд

Спеціаліст

Категорія

Педагогічне звання

    10

11

Вища

Перша

Друга

Старший вихователь

Вихователь - методист

43

9

4

8

5

5

12

-

2

За підсумками атестації 2020 року:

 • Гладько Людмила Олегівна - Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 • Дремлюга Інна Мефодіївна - Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
 • Коломієць Ольга Валеріївна - Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії».
 • Колібабчук Ірина Олександрівна - Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».
 • Лук'янцева Лідія Тимофіївна - Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії«спеціаліст вищої категорії».
 • Русин Анжела Миколаївна - Встановлено 11 (одинадцятий) тарифний розряд (відповідно до наказу МОН України від 20.01.2017 №81).
 • Стьобало Руслана Анатоліївна - Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Педагоги, які атестувались, підтвердили відповідність займаній посаді, виконали всі необхідні вимоги і рекомендації, провели відкриті заняття, належним чином оформили відповідну документацію.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Адміністрація закладу і надалі планує протягом наступних років удосконалювати кваліфікаційний рівень педпрацівників за рахунок курсів підвищення кваліфікації, позачергової атестації.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про високу кваліфікацію та творчий потенціал колективу.   

Сучасний керівник закладу дошкільної освіти має реалізувати в своїй управлінській діяльності завдання які зазначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Конвенцією про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства». Положенням про дошкільний навчальний заклад України (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305).

Перед керівником закладу дошкільної освіти стоять завдання динамічно розвивати зміст освітнього процесу, підвищувати його ефективність і якість.

Завідувач закладу Короленко ЮІ. володіє основними рисами керівника сучасного ЗДО: творчий підхід до організації професійної діяльності, вироблення індивідуального стилю професійної діяльності, самостійність при конструюванні оригінальних управлінських рішень.

Визначаючи основну мету розвитку закладу дошкільної освіти, прогнозуючи напрями подальшої роботи та організовуючи весь педагогічний процес, керівник постійно порівнює здобуті результати із запланованими через важливу функцію управлінської діяльності – контроль. Адже саме за допомогою контролю накопичуються дані про результати педагогічного процесу, фіксуються відхилення від запланованих завдань, а також виявляється наявність перспективного досвіду.

Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах  при завідувачеві.

          Протягом 2019/2020 навчального року педагогічний колектив закладу працював над удосконалення форм роботи щодо активізації рухового режиму в ЗДО, розвитком творчих здібностей дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності, формуванням комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами українського народознавства.

З метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей реалізовувались наступні завдання:

 1. Формування здоров’язберігаючу компетентність дошкільників шляхом інтеграції знань основ безпеки життєдіяльності.
 2. Розвиваток у кожного педагога прагнення до самоосвіти, саморозвитку, підняття рівня педагогічної майстерності шляхом впровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій, досвідів роботи інших педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.
 3. Продовження роботи з формування мовленнєвої компетенції  дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.
 4. Продовження національно-патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини, формування основ трудового виховання з метою   створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.

Система методичної роботи закладу дошкільної освіти з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році, в першу чергу, була спрямована на розв’язання завдань річного плану, а також на:

 • удосконалення педагогічної майстерності вихователів;
 • підвищення рівня професійної компетентності у питаннях виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • розкриття творчого потенціалу педагогів та дітей.

В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних.

         У 2019/2020 навчальному році зміст освітнього процесу визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), чинними програмами: Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», Програмою розвитку «Українське дошкілля», Комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» та парціальними програмами.

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

8

4

2.

Атестація

9

7

3.

Участь у роботі творчої групи

5

5

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

21

20

 

 

 

 

 

 

Так у закладі протягом року були проведені наступні форми методичної роботи: педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи, круглі столи, проблемний семінар.

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

•        організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО;

•        науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ЗДО і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів тощо.

На педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік: реалізація Базового компонента (нова редакція), вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, на педрадах проводились ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Були проведені 4 педради за такими темами:

Засідання № 1. Нові орієнтири дошкільної освіти.

На якому вибрали секретаря педради, обговорили основні напрямки роботи педколективу на 2019/2020 навчальний рік, визначили види і форми планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та програм, за якими буде працювати заклад. Підсумком засідання стало затвердження плану підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, плану атестації працівників, наставництва, обговорення тематики самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік та затвердження плану роботи ЗДО №26 на 2019/2020 навчальний рік.

Засідання № 2. Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу й сім’ї

Під час якого педагоги з’ясували умови ефективної співпраці дошкільного закладу з батькам. Прослухали доповідь «Батьки в закладі дошкільної освіти: споживачі та гості чи партнери – однодумці?». Переглянули презентацію «Консультативна допомога батькам. Ефективні форми роботи з батьками». Прийняли участь в обміні думками під час обговорення питання про забезпечення сприятливих умов для підвищення педагогічної культури батьків. Активно працювали в командах під час ділової гри  «Співпраця з батьками». Готуючись до педради педагоги підготували і презентували матеріали по роботі з батьками.

Засідання № 3. Ціннісні орієнтири дитячої гри

Під час засідання прослухали доповідь «Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дошкільників». Обмінялися думками з    проблеми стимулювання дітей до самостійної творчої гри. Переглянули презентацію «Сюжетно-рольові ігри. Їх особливості значення у вихованні дітей». Під час педагогічного рингу «Творчі ігри дошкільників» педагоги були не лише пасивними слухачами, але й активними учасниками. Готуючись до педради, педагоги виготовили та представили до розгляду розвиваючі ігри в інтелектуальному розвитку дітей.

Засідання № 4. Підсумкова педрада в онлайн-режимі

В зв’язку з карантином підсумкову педраду було прведено в онлайн-режимі. Під час онлайн-засідання було проаналізовано результати роботи за минулий навчальний рік, обговорення пріоритетних напрямів розвитку закладу дошкільної освіти на наступний навчальний рік, активізація творчого пошуку педагогів. Також педагоги переглянули презентацію «Літо на порозі» щодо організації роботи під час літнього оздоровчого періоду в умовах карантину та затвердили план на літній оздоровчий період 2020 року.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу, робота творчої групи.

У закладі протягом року було проведено один проблемний семінар та два семінари-практикума:

 • Проблемний семінар Місток порозуміння між батьками та ЗДО»

Метою якого було підвищення рівня професійної компетентності учасників семінару з даної проблеми, ознайомлення педагогів з новими формами роботи з даної проблеми, вдосконалення фахової майстерністі слухачів семінару з використання інформаційних ресурсів для роботи з батьками. Вихователь-методист надала педагогам методичні рекомендації «Місток порозуміння між батьками та ЗДО». Також присутні мали змогу прослухати міні-лекцію «Сім’я та її вплив на формування особистості дитини». Педагоги переглянули презентацію форм роботи ЗДО з батьками  . Під час представлення досвіду роботи з батьками вихователем Оцалюк Н.В., педагоги поділились на підгрупи батьків та вихователів і працювали над проблемними ситуаціями. Домашнє завданням для педагогів було проведення батьківських зборів використовуючи сучасні форми роботи.  

 • Семінар-практикум №1 теоретико-практичний (дводенний) «Робота з  екологічного виховання у дошкільному навчальному закладі»

В 1-й день під час теоретичної частини педагоги прослухали доповідь «Сучасні проблеми екологічного виховання дітей». Переглянули презентацію «Система роботи з екологічного виховання в ДНЗ». Прийняли участь в обговоренні «Дитяче експериментування: пошуки і відкриття». Вихователь-методист надала присутнім методичні рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку.        На 2-й день під час практичної частини вихователі прийняли активну участь в екологічній розминці, екологічному зорепаді (розв’язанні логічних задач).       Спробували відповісти на запитання «чомучкам». Продовжили прислів’я про довкілля.   Домашнім завданням було виготовлення леп буків з екологічного виховання дошкільників.

 • №2 (одноденний) «Технологія розвивального навчання дітей дошкільного віку»

Під час теоретичної частини обговорювалась актуальність вивчення та впровадження технологій розвивального навчання в освітній процес закладу дошкільної освіти. Вихователі мали можливість познайомитись з використанням методів ТРВЗ в навчальній діяльності, застосуванням мнемотаблиць для пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку та використання схем-моделей для активізації мовленнєвої діяльності дошкільників. Переглянули відео презентацію «Розвивальні технології дошкільної освіти». Під час практичної частини педагоги мали можливість переглянути відкрите заняття з пошуково-дослідницької діяльності «Властивості предметів» в старшій групі. Підсумком семінару було домашнє завдання - виготовити розвиваючу дидактичну гру.

 • №3 (одноденний) «Мій рідний край»

Під час теоретичної частини педагоги ознайомились з методикою ознайомлення дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з рідним краєм. Прослухали доповідь «Краєзнавство та батьківщинознавство».

Переглянули презентацію «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності в закладі дошкільної освіти». Музичний керівник розповіла присутнім про виховання маленького громадянина через український дитячий фольклор.        

Під час педагогічного аукціону вихователі представили дидактичні ігри з народознавства. Під час практичної частини педагоги переглянули відкрите заняття з народознавства «Стежками рідного міста» в середній групі. Домашнє завдання: виготовити дидактичну гру з народознавства по ознайомленню дітей з рідним краєм

Педагогічні години, круглі столи та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів занять.

Протягом 2019/2020 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті заняття:

 • Перегляд відкритих занять та режимних моментів молодими педагогами вихователів-наставників Колібабчук І.О., Оцалюк Н.В., Близнюк Ю.А., Коломієць О.В., Савчук В.М., Оцалюк Н.В., Дремлюга І.М.
 • Перегляд відкритих занять та режимних моментів педагогами-наставниками молодих педагогів Вращук К.В., Залєвська А.О., Сеник К.А., Цимбалюк Л.А., Репінецька Л.В., Кондратюк М.Д., Заєць В.С., Яворська Ю.І., Козинець О.Ю.
 • Тренінгове заняття для батьків : «Діти – дзеркало батьків» вихователя групи раннього віку №3 Колібабчук І.О.
 • Відкрите заняття «Властивості предметів» пошуково-дослідницька діяльність в старшій групі №18. Вихователь Дремлюга І.М.
 • Відкрите заняття «Подорож зі сонячним промінчиком» ігрова діяльність з пріоритетом мовленнєвого розвитку в групі раннього віку №5. Вихователь Коломієць О.В.
 • Відкрите заняття «Допоможемо ляльці Даші» сюжетно-рольова гра в молодшій групі №8. Вихователь Гладько Л.О.
 • Відкрите заняття «Екскурсія в музей професій» ігрова діяльность в середній групі №12. Вихователь Русин А.М.
 • Відкрите заняття «Стежками рідного міста» заняття з народознавства в середній групі №1. Вихователь Єлісєєва Г.Г.

Заклад дошкільної освіти також приймає участь в міських заходах, так в лютому 2020 році ЗДО №26 гостинно зустрічав завідувачів м. Вінниці та Вінницької області, які проходили курси при  КВНЗ «ВАНО». Відкриттям заходу був виступ завідувача Короленко Ю.І., яка представила досвід роботи ЗДО №26 «Зміцнення та збереження духовного здоров’я дошкільників засобами народно-прикладного мистецтва». Старша медична сестра Ткаченко Л.Д. розповіла про організацію харчування в ЗДО №26 на принципах НАССР та провела екскурсію на харчоблок. Вихователь-методист Романюк Н.А. поділась досвідом з організації та веденні документації з цивільного захисту в ЗДО №26.

Творча група педагогів Короленко Ю.І., Романюк Н.А., Савчук В.М., Стьобало Р.А. прийняли участь у міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник 2020» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» та отримали ІІ місце за навчально-методичний посібник «Дітям про економіку доступно і просто».

Завідувач Короленко Ю.І., вихователь-методист Романюк Н.А. прийняли участь в XI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2020» та отримали золоту медаль та диплом за методичну розробку «Соціалізація дошкільника з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти», а також сертифікати за участь у круглому столі з презентацією досвіду роботи ЗДО і майстер-класі «Пасхальні обереги».

Протягом року, відповідно до річного плану, проводились групові,                                    фронтальні та індивідуальні консультації за запитом педагогів та наслідками контролю, тематичні консультації для молодих педагогів, про що свідчать відповідні записи зроблені у журналі проведення консультацій. Теоретичні матеріали до проведених консультацій зберігаються у відповідній теці.

     Осередком методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

      У минулому навчальному році плідною була  робота творчої групи, яка працювала над проектом «Музейна педагогіка як спосіб пізнання світу та особистісного розвитку дошкільнят». Мета якого, формувати у дітей ціннісне ставлення до культурно-історичної спадщини; розвивати інтерес до експонатів музею; формувати образ музею як зберігача предметів культурно-історичного значення; розвивати здібності сприймати музейну інформацію через мову музейних    експонатів; виховати емоції, розвиток фантазії і уявлення, активності. Робота творчої групи проходила в декілька етапів. Під час аналітико-діагностичний етапу проведено диспут «Музейна педагогіка від традицій співпраці до використання нових педагогічних технологій», консультацію «Методи та прийоми музейної педагогіки». Проектний етап включає збір інформації, розробка конспектів занять, занять - екскурсій дид/ігор «Калейдоскоп народних свят», «Віночок-оберіг дівочий», «Рушник,рушничок-кольорова доріжка». Впроваджувальний етап включає добір та виготовлення експонатів «Український вінок-символ нації», «Український рушник пройшов крізь віки», «Український рік: свята, що нас об`єднають». Узагальнюючим етапом стало оформлення експонатів та відкриття нового відділу в народознавчій світлиці.       

         Робота динамічної групи була направлена на реалізацію корекційно-розвиваючих завдань для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в процесі спільної діяльності педагогів та батьків. В ході роботи було створено комплексну систему методичних заходів корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату (розробка комплексів вправ, занять з фізичного розвитку, навчальних посібників). Модифіковано фізичне та ігрове середовище для корекційної роботи з дітьми.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також оформлена передплата на періодичні видання: Практика управління закладом освіти, Вихователь-методист дошкільного закладу, Дошкільний навчальний заклад, Науково-методичний журнал «Логопед», Дошкільне виховання, Практичний психолог, Музичний керівник, Методична скарбничка вихователя.   

Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки,                           як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «На допомогу молодому вихователю», «Літнє оздоровлення дітей».

           В кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з інноваційних технологій та методик.

          Усі педагоги закладу постійно підвищували свій рівень професійної майстерності працюючи над самоосвітою. Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня. Протягом року педагоги відвідували міські методичні об’єднання, семінари, «Школу молодого вихователя» та «Школу вихователя-стажера», впроваджуючи перспективний педагогічний досвід з питань зміцнення та збереження духовного здоров’я  дошкільників.  

         В залежності від професійного рівня педагогів плануються відповідні форми роботи, конкретні контрольно-аналітичні заходи, моніторингові дослідження. Зміст роботи з малодосвідченими вихователями включає  наступні форм роботи: закріплення наставника, індивідуальні консультації, спостереження за роботою, анкетування, співбесіда з проведенням самоаналізу, тощо.

Проте робота наставників з молодими спеціалістами обмежувалася лише індивідуальним консультуванням та допомогою у наданні методичного або дидактичного матеріалу, взаємовідвідування занять у форматі «наставник – молодий спеціаліст» проводилось не в тій кількості, яка необхідна для підвищення фахового рівня молодих педагогів.

Основними проблемами, які були виявлені під час досліджень діяльності молодих вихователів, можна назвати недостатню професійну компетентність. Зазначене взято до уваги і з метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у 2020–2021 навчальному році планується посилити методичне зростання педагогічної майстерності, збільшити кількість практичних форм з метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами роботи з дітьми.

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

У закладі успішно пройшли такі свята та розваги як «Осінній ярмарок», «Щедрий вечір», «Свято Кобзаря» та ін. Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2019/2020 навчальному році було організовано роботу гуртків за інтересами:     

 • Гурток іноземної мови (англійська) керівник Наземчук С.В
 • «Паперова студія» (молодша група №9) керівник Кондратюк М.Д.
 • Хореографічний гурток «Веселка»керівник Зімулькін В.М.
 • «Мова наша солов’їна» (молодша група №8) керівник Близнюк Ю.А.
 • «Скарби нашого народу» (молодша група №10) керівник Гулько Л.Л.
 • «Невгамовні цифри» (старша група №17) керівник Цимбалюк Л.А.
 • «Писанкова абетка» (середня група №1) керівник Єлісєєва Г.Г.
 • Пошуково-дослідницька діяльність (молод.група №7) керівник Сень Н.І.
 • «Нетрадиційні техніки малювання» (старша група №18) керівник Заєць В.С.
 • «Тістопластика» (старша група №6) керівник Геворкова Р.А.
 • «Театральна мозаїка» (старша група №14) керівник Племянік С.М.
 • «Витинанка» (середня група №4)керівник Москалюк Н.І.

Гурткова робота організовувалася в другу половину дня тривалість проведення занять – 15-25 хвилин залежно від віку дітей. Керівниками гуртків проводилися колективні перегляди занять для родин дітей.

Хочеться відмітити колективну роботу  гуртків: «Паперова студія» (керівник гуртка Гладько Л.О. ) та «Чарівні перетворення» (керівниик гуртка Єлісєєва Г.Г.), вихованці якого представили свої роботи на міській виставці-конкурсі «Зимова феєрія» та отримали І місце за композицію «Сходинками новорічного дива».

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2019/2020 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні, її результатом стали наступні показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • використання набутого досвіду педагогами колективу;
 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;
 • достатній рівень виховання та розвитку дітей;
 • сприятливий психологічний клімат у колективі;
 • підвищення зовнішнього іміджу ЗДО.

Проте, варто зазначити певні труднощі, які виникали під час підготовки та проведення відповідних заходів:

 • нестійкий інтерес вихователів до інтерактивних методів навчання;
 • проводилась недостатньо поглиблена робота окремих педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

З метою вдосконалення якості методичної роботи закладу пропонується поглиблена робота за такими напрямами:

1. Надати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

2. Організувати круглий стіл з педагогами-фахівцями щодо перегляду індивідуальних науково-методичних тем, з огляду на новітні тенденції та запити дошкільної освіти.

3. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

4. Розробити графік взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

Орган

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *