ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця
Вінниця, Вінницька область

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз освітнього процесу за 2018-2019 н.р.

          Протягом 2018/2019 навчального року педагогічний колектив закладу працював над удосконалення форм роботи щодо активізації рухового режиму в ЗДО, розвитком творчих здібностей дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності, формуванням комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами українського народознавства.

З метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей реалізовувались наступні завдання:

 1. Оздоровчі технології як засіб формування і розвитку в дошкільників здоров'язбережувальної компетентності.
 2. Художньо-продуктивна діяльність як інструмент розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
 3. Підвищення якості роботи щодо розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку через пошуково-дослідницьку діяльність.
 4. Сучасні підходи до комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами українського народознавства.

Система методичної роботи навчального закладу з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році, в першу чергу, була спрямованана на розвязання завдань річного плану, а також на:

 • удосконалення педагогічної майстерності вихователів;
 • підвищення рівня професійної компетентності у питаннях виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • розкриття творчого потенціалу педагогів та дітей.

В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних.

Методична робота

         У 2018/2019 навчальному році зміст освітнього процесу визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), чинними програмами: Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», Програмою розвитку «Українське дошкілля», Комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» та парціальними програмами.

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

13

10

2.

Атестація

9

7

3.

Участь у роботі творчої групи

5

5

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

20

20

Так у закладі протягом року були проведені наступні форми методичної роботи: педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи, круглі столи, проблемний

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

•        організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО;

•        науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ЗДО і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів тощо.

На педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік: реалізація Базового компонента (нова редакція), вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, на педрадах проводились ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Були проведені 4 педради за такими темами:

Засідання № 1. Нові орієнтири дошкільної освіти.

На якому вибрали секретаря педради, обговорили основні напрямки роботи педколективу на 2018/2019 навчальний рік, визначили види і форми планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та програм, за якими буде працювати заклад. Підсумком засідання стало затвердження плану підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, плану атестації працівників, наставництва, обговорення тематики самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік та затвердження плану роботи ЗДО №26 на 2018/2019 навчальний рік.

Засідання № 2. Розвиток творчої та пізнавальної активності дошкільників через призму пошуково-дослідницької діяльності.

Під час якого педагоги з’ясували «Поняття «пізнавальної активності», 3 компоненти пізнавальної сфери дитини: пізнавальні процеси, інформація, ставлення до світу». Провели роботу в мікрогрупах щодо вікових особливостей пізнавального розвитку дітей та обговорили багатофункціональну взаємодію ЗДО і сім'ї, як фактор мотивації до пошукової діяльності та творчої активності. Переглянули презентацію «Методика організації дослідницької діяльності з дітьми дошкільного віку», а також прийняли активну участь у презентації  проектів «Таємниці довкілля» (спільно з батьками).

Засідання № 3. Педагогічні умови художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Під час засідання прослухали доповідь«Взаємодія ЗДО та сім'ї з метою підвищення естетичної культури вихованців». Також педагоги прийняли участь у педагогічному тренінгу «Оцінка рівня знань педагогів щодо формування знань дошкільнят про види мистецтва і жанри живопису», мали можливість переглянути майстер-клас «Методи і прийоми залучення уваги дітей до творів мистецтва» та відео презентацію «Робота з картиною в ЗДО: інноваційні підходи». Готуючись до педради, педагоги підготували та презентували свої добірки матеріалів для ознайомлення дітей із видами мистецтва та жанрами живопису.

Засідання № 4. Підсумкова педрада.

На якому здійснювався аналіз результатів роботи за минулий навчальний рік, розробка пріоритетних напрямів розвитку закладу дошкільної освіти на наступний навчальний рік, активізація творчого пошуку педагогів. Також педагоги переглянули презентацію «Літо на порозі» щодо організації роботи під час літнього оздоровчого періоду та затвердили план на літній оздоровчий період 2019 року.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу, робота творчої групи.

У закладі протягом року було проведено один проблемний семінар та два семінари-практикума:

 • Проблемний семінар «Новітні технології в фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками» метою якого було розкрити педагогам закладу ефективні шляхи інтегративного підходу до розподілу фізичного навантаження на дітей протягом дня, в процесі використання здоров’ятворчих та здоров’яформуючих технологій. Семінар складався з теоретичної частини: доповіді «Формування у дошкільників основ про здоровий спосіб життя за допомогою здоров’ятворчих та здоров’яформуючих технологій»; презентації «Сучасні новітні технології в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми»; міні-лекції «Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури»; інформаційного коктейлю «Як правильно провести заняття з фізкультури на свіжому повітрі»

та практичної частини: практичний показ занять з фізичного розвитку  в молодша групі №12, середній групі №6, старшій групі №7.

 • Семінар-практикум №1 «Експериментально-дослідницька діяльність

як чинник пізнавального розвитку» метою якого було ознайомлення педагогів з методикою О.Савенкова. Розширення теоретичного знання та практичних навичків роботи педагогів за цією методикою. Вправляння в умінні ставити запитання, гіпотези.

Теоретична частина семінара: доповідь « Інноваційна технологія«Дитяче дослідження як метод навчання дошкільників» автор О.Савенков (у супроводі мультимедійної презентації). Презентація «Модель осередка пошуково-дослідницької діяльності в ЗДО». Практична частина: вправа «Методичний конструктор», вправа - Гра «Червоне - чорне» (розвиток спостережливості), вправа «Просте питання», вправа «Відгадай, що запитали», вправа «Подивись на світ чужими очима», вправа «Просте питання». Практичний показ експериментальної діяльності дітей старшої групи №9.

 • №2 «Психолого-педагогічні умови збереження психічного здоров'я дошкільників» з метою підвищення педагогічної компетентності педагогів в області емоційної сфери дітей. Формування у педагогів нового погляду на дитину як на суб'єкт виховання з його потребами і переживаннями, як на партнера по спільній діяльності; вдосконалення системи знань педагогів про емоційному розвитку дошкільників; розширення уявлень про емоційних станах, формування вміння розрізняти і розуміти їх.

Теоретична частина семінара: доповідь «Проблема психологічного здоров'я дітей на сучасному етапі».

Практична частина: вправа «Асоціації», вправа «Інтонація», вправа «Вимовте текст», вправа «Погляд».

Комплекс вправ: "Як поліпшити самопочуття за три хвилини"

 • Семінар-практикум №3 «Формування комунікативних навичок дошкільника народознавчими методами» мета якого активізувати педагогів на творчий пошук найоптимальніших засобів та прийомів формування комунікативних навичок дошкільника через народознавство; формувати навички самостійної роботи з психолого-педагогічною літературою, застосування теоретичних знань на практиці, розвивати вміння аналізувати та систематизувати отриману інформацію.

Теоретична частина семінара: презентація  «Художньо-мовленнєва діяльність як засіб формування світогляду дошкільника через ознайомлення з українським фольклором», «Теоретичні засади використання народного фольклору як засобу збагачення уявлень дитини про навколишній світ».

Практична частина: інтегроване музичне заняття в старшій групі на тему: «Настрої музичного королівства» з використанням народних традицій та українського фольклору

Педагогічні години, круглі столи та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів занять.

Протягом 2018/2019 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті заняття:

 • «Малята-здоров’ята» фізичний розвиток (молодша група №12) вихователь Русин А.М.
 • «Ми спритні та сміливі» фізичний розвиток (середня група №6)

вихователь Геворкова Р.А.

 • «Будемо здорові» фізичний розвиток (старша група №7)

вихователь Оцалюк Н.В.

 • «Математичні дослідження» експериментальна діяльність

(старша група №9) вихователь Савчук В.М.

 • «Маленькі таємниці великих дослідників» пошуково-дослідницька діяльність (старша група №7) вихователь Єлісєєва Г.Г.
 • «Художня майстерня містера Пензлика» художньо-естетичнийрозвиток (середня група №14) вихователь Племянік С.М.
 • «До бабусі на гостину» мовленнєвий розвиток народознавчого спрямування (група раннього віку №16) вихователь Іванчук В.В.
 • Інтегроване музичне заняття в старшій групі на тему: «Настрої музичного королівства» з використанням народних традицій та українського фольклору. Музкерівник Дубчак А.А.
 • «В пошуках скарбу» економічне виховання (середня група №17) вихователь Хохлюк О.М.

Заклад дошкільної освіти також приймає участь в міських заходах, так в квітні 2019 року ЗДО №26 гостинно зустрічав музичних керівників м. Вінниці та Вінницької області, які проходили курси в Вінницькій академії неперервної освіти. Відкриттям заходу був виступ дітей з невеликим українським таночком , який дав початок до створення цілісної великої хореографічної композиції «Квітковий водограй» на конкурс «Чарівна квітка». Музичні керівники закладу презентували свій досвід роботи, продемонструвавши відео презентацію пісень та таночків на народознавчу тематику. Підсумком зустрічі став майстер-клас по використанню музичних інструментів з природного матеріалу, який провели музкерівник Зоря К.М. та вихователь-методист Романюк Н.А.

Протягом року, відповідно до річного плану, проводились групові,                                    фронтальні та індивідуальні консультації за запитом педагогів та наслідками контролю, тематичні для молодих педагогів. Усі заплановані консультації були проведені, відповідні записи зроблені у журналі проведення консультацій. Теоретичні матеріали до проведених консультацій зберігаються у відповідній теці.

     Осередком методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

      У минулому навчальному році плідною була  робота творчої групи, яка працювала над впровадженням в практику роботи блоково-тематичного планування освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта». Метою роботи творчої групи було сприяння оновленню освітньо-виховного процесу через використання інноваційних підходів до розкриття творчих здібностей дитини через впровадження в практику роботи альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта», або «Стежинка у Всесвіт».

         Робота динамічної групи була направлена на вивчення та удосконалення питання про формування еколого-валеологічної компетентності дошкільників. Як результат роботи педагоги систематизували матеріали з еколого-валеологічного спрямування, розробили зразок перспективного планування на рік, добірку творів художньої літератури, картотеку літературних джерел.

           З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також оформлена передплата на періодичні видання: Практика управління закладом освіти, Вихователь-методист дошкільного закладу, Дошкільний навчальний заклад, Науково-методичний журнал «Логопед», Дошкільне виховання, Практичний психолог, Музичний керівник, Методична скарбничка вихователя.   

Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки,                           як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «На допомогу молодому вихователю», «Літнє оздоровлення дітей».

           В кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з інноваційних технологій та методик.

          Усі педагоги закладу постійно підвищували свій рівень професійної майстерності працюючи над самоосвітою. Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня. Протягом року педагоги відвідували міські методичні об’єднання, семінари, «Школу молодого вихователя» та «Школу вихователя-стажера», впроваджуючи перспективний педагогічний досвід з питань зміцнення та збереження духовного здоров’я  дошкільників.  

         В залежності від професійного рівня педагогів плануються відповідні форми роботи, конкретні контрольно-аналітичні заходи, моніторингові дослідження. Зміст роботи з малодосвідченими вихователями включає  наступні форм роботи: закріплення наставника, індивідуальні консультації, спостереження за роботою, анкетування, співбесіда з проведенням самоаналізу, тощо.

Проте робота наставників з молодими спеціалістами обмежувалася лише індивідуальним консультуванням та допомогою у наданні методичного або дидактичного матеріалу, не було взаємовідвідування занять у форматі «наставник – молодий спеціаліст» в тій кількості, яка необхідна для підвищення фахового рівня молодих педагогів.

Основними проблемами, які були виявлені під час досліджень діяльності молодих вихователів, можна назвати недостатню професійну компетентність. Зазначене взято до уваги і з метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у 2019–2020 навчальному році планується посилити методичне зростання педагогічної майстерності, збільшити кількість практичних форм з метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами роботи з дітьми.

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

У закладі успішно пройшли такі свята та розваги як «Осінній ярмарок», «Щедрий вечір», «Свято Кобзаря», «Великоднє свято», родинне свято до Дня матері та ін. Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2018/2019 навчальному році було організовано роботу гуртків за інтересами:     

 • Гурток іноземної мови (англійська) Наземчук С.В
 • «Паперова студія» (старша група №9) Кондратюк М.Д.
 • Хореографічний гурток. Зімулькін В.М.
 • «Мова наша солов’їна» (старша група №8) Близнюк Ю.А.
 • «Українські звичаї та обряди» (старша група №10) Гулько Л.Л.
 • «Невгамовні цифри» (сер.група №17) Мельник Г.А.
 • «Писанкова абетка» (старша група №7) Єлісєєва Г.Г.
 • Гурток дослідницької діяльності (молод.група №1) Сень Н.І.
 • «Нетрадиційне малювання» (сер.група №18) Заєць В.С.
 • «Тістопластика»(сер.група №6) Геворкова Р.А.
 • «Веселі дзвіночки» вокальний гурток. Зоря К.М.

Гурткова робота організовувалася в другу половину дня тривалість проведення занять – 15-25 хвилин залежно від віку дітей. Керівниками гуртків проводилися колективні перегляди занять для родин дітей.

Хочеться відмітити роботу вокального гуртка «Веселі дзвіночки». Працюючи з дошкільниками,  музичні керівники Зоря Катерина Миколаївна, Кубасова Олена Анатоліївна, Толстая Людмила Юхимівна, пробуджують в дітей інтерес до музичного мистецтва. В травні музкерівники представили на конкурс «Чарівна квітка - 2019» вокальне тріо: Марії Соколянської, Уляни Муравської, Вані Сачка та хореографічного супроводу за участю вихованців старших груп з композицією «Зоряні малята». За участь у конкурсі діти нагородженні солодкими призами та Дипломом лауреата конкурсу.

Також у конкурсі «Чарівна квітка - 2019» взяв участь Хореографічний гурток «Веселка» під керівництвом Володимира  Зимулькіна, вихованці якого представили хореографічну композицію на пісні Володимира Івасюка «Квітковий водограй», зайняли перше місце та були нагороджені Грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради та солодкими призами. Діти виступили 31 травня на галаконцерті присвяченому Дню захисту дітей в театрі ім.Садовського.

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2018/2019 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні, її результатом стали наступні показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • використання набутого досвіду педагогами колективу;
 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;
 • достатній рівень виховання та розвитку дітей;
 • сприятливий психологічний клімат у колективі;
 • підвищення зовнішнього іміджу ЗДО.

Проте, варто зазначити певні труднощі, які виникали під час підготовки та проведення відповідних заходів:

 • нестійкий інтерес вихователів до вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій;
 • проводилась недостатньо поглиблена робота окремих педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

З метою вдосконалення якості методичної роботи закладу пропонується поглиблена робота за такими напрямами:

1. Надати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

2. Організувати круглий стіл з педагогами-фахівцями щодо перегляду індивідуальних науково-методичних тем, з огляду на новітні тенденції та запити дошкільної освіти.

3. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

4. Розробити графік взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

Організація та результативність освітнього процесу

Робота з дітьми в закладі дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій які зазначені в листі Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415 «Щодо організації освітньої роботи в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році».

Освітній процес здійснювався на основі інтегрованого підходу, що передбачає впровадження розвивального навчання дітей з використанням прогресивного педагогічного досвіду щодо гармонійного розвитку особистості (методики А.Богуш, Т.Піроженко, М.Монтессорі, М.Єфименка Г.С. Тарасенко, Н.Гавриш, І.О. Ликової, Л.Шульги, Л.В.Шелестової, ТРВЗ, Л.Фесюкової).

Для ефективної роботи за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», програмою розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля» та здійснення освітнього процесу ЗДО було розроблено:

1. Навчальний план.

2. Розподіл організованої діяльності на тиждень.

3. Розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей протягом дня.

Розподіл організованої діяльності на тиждень містить різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогами (групові, підгрупові, міні-заняття, гурткові заняття, ігри, експериментально-пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає зазначеним вище принципам та навчальним програмам.

Календарне планування складалося за розподілом часу на процеси життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній розвитку. В освітньому процесі пріоритет надавався підгруповим, індивідуально-підгруповим, індивідуальним формам організації освітнього процесу. Фронтальні заняття базувалися на інтегрованих, комплексних, сюжетно-динамічних заняттях. Проведення міні-занять давало змогу враховувати вподобання кожної дитини, вивільняти час для самостійного пізнання, дослідження, дозування інформації.

Музичні керівники плани роботи складали окремо для кожної вікової групи, узгоджуючи їх з планами роботи вихователів.

У навчальному закладі створені належні умови для організації музично-естетичного виховання та здійснення гармонійного різнобічного музичного розвитку дітей. Музичними керівниками створено розвивальне середовище, головним структурним елементом якого є театр. Протягом декількох років були виготовлені різні види театру:

 • театр на ложках;
 • пальчиковий театр;
 • театр на руці;
 • театр масок;
 • театр на фартуху.

Зазначені види театру музкерівники широко використовують під час проведення музичних занять, ранків, розваг та в повсякденному житті. Упровадження на музичних заняттях елементів логоритміки дало можливість краще розвинути музичний слух вихованців.

Протягом навчального року вихователі старших груп №7, 8, 9, 10 забезпечили підготовку п’ятирічних дітей до шкільного життя, необхідний рівень їх розвитку, вихованості, мотиваційної, емоційної, вольової, комунікативної, фізичної підготовки, розвиток пізнавальних психічних процесів, мовлення. Прищеплювали елементарні уміння та навички, надали дітям необхідні знання. ЗДО №26 продовжує тісну співпрацю з ЗОШ №5 по наступності та перспективності між двома ланками дошкільної та шкільної освіти. Виконано комплекс організаційних заходів, спрямованих на роботу з батьками та дітьми для успішної адаптації до умов шкільного життя, в рамках сектору оптимізації і розвитку «Успіх у співпраці».

В роботі з дітьми велика увага приділялась формуванню власної активності дитини, яка є однією з умов її повноцінного психічного розвитку.

Для обстеження рівня засвоєння дітьми старшого дошкільного віку Базового компоненту дошкільної освіти педагоги використовували різноманітні методи: спостереження під час різних видів дитячої діяльності, бесіди, аналіз знань, умінь та навичок дітей. При діагностиці використовувались спеціальні завдання, які дозволили виявити рівень сформованості знань та вмінь дошкільників.

За результатами  моніторингу динаміки досягнень дітей старшого дошкільного віку (показники засвоєння Програми та Базового компоненту дошкільної освіти) до школи підготовлено 110 дітей (4 групи старшого дошкільного віку), з яких:

К-сть дітей старшого дошкільного віку

Рівень засвоєння програми (%)

Високий рівень (%)

Середній рівень(%)

Достатній рівень (%)

110

50

42

8

 

50% мають високий рівень готовності до навчання в школі,   це творчі, талановиті та обдаровані діти, які мають глибокі системні знання та практичні вміння за освітніми лініями БКДО. Під час ви виконання завдань працюють зосереджено, старанно виконують усі завдання. У дітей на високому рівні сформовані такі мислительні операції, як: аналітико-синтетична діяльність, аналіз, синтез, абстрагування і узагальнення.

42% дітей володіють знаннями та навичками на середньому рівні. В них розвинуті психічні процеси, достатній рівень працездатності та розумової активності, сформовані навички навчальної діяльності, але під час виконання завдань потребують підтримки з боку дорослого. Діти добре засвоїли програмовий матеріал, мають достатні знання з усіх освітніх ліній БКДО.

8%  дітей опанували завдання БКДО на достатньому рівні. Мають середній рівень саморегуляції та розумової активності. Уміють слухати, але не виконують вказівки дорослого самостійно. Не в повному обсязі розвинені дії мислення: серіації, класифікації, абстрагування.

З метою покращення якості освітнього процесу, педагогам слід звернути увагу на вікові та психологічні особливості кожної дитини.  Планомірно та систематично проводити необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Плануючи освітній процес чергувати різні види діяльності дітей, заняття планувати з урахуванням розумового і фізичного навантаження та індивідуальних особливостей кожної дитини. Звертати увагу на всебічний розвиток дітей відповідно до їх потенціальних можливостей.

Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є:

- розвиток порівняльного і пояснювального мовлення;

- корекція мовлення засобами нетрадиційних форм та методів, розвиток дрібної моторики руки;

- формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

         Підводячи підсумки обстеження дітей всіх вікових груп стосовно засвоєння матеріалу протягом року, можна зробити висновок, що рівень знань дітей достатній. Аналіз результатів довів, що завдання з різних розділів програми на відмінно виконує в середньому 60 % дітей.

           Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

Чітко проведений моніторинг дає змогу виявити рівень практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти й отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, прогнозувати шляхи його поліпшення, дослідити рівень засвоєння дітьми різного віку програмового матеріалу.

 Оцінювання результатів освітнього процесу здійснювалось педагогами закладу двічі на рік (вересень, травень).

Оцінка досягнень проводилась за наступними рівнями:

 • високий рівень – дитина самостійно вирішує запропоноване проблемне завдання своєї вікової групи;
 • середній рівень – дитина розуміє запитання та з незначною допомогою (за навідними запитаннями) знаходить відповідь або рішення;
 • достатній рівень – дитина не може самостійно дати відповідь                                     на запитання і відповідає зі значною допомогою вихователя.

Отже, підводячи підсумки роботи вихователів молодших груп можна зауважити, що потребує активізації робота з дітьми за такими освітніми лініями розвитку, як «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини».

РЕКОМЕНДОВАНО:

 • Активно використовувати таку форму роботи як музикотерапія у вигляді класичних та популярних творів, яка сприяє емоційному піднесенню, покращує настрій дітей.

-        Приділити особливу увагу організації та проведенню сюжетно-рольових та режисерських ігор «Сім'я», «Дитячий садок», «Магазин», «Школа», «Лікарня», «Рятувальна служба» тощо.

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна відмітити, що на кінець 2018/2019 навчального року збільшився відсоток дітей, у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності на високому рівні, але залишається відсоток дітей у яких ці показники на низькому рівні. Потребує активізації робота над формуванням компетенцій з освітньої лінії «Дитина у соціумі» та «Мовлення дитини».

РЕКОМЕНДОВАНО:

 • Активізувати роботу з батьками щодо розвитку звʼязного мовлення дітей та необхідності правильної звуковимови.
 • Поповнити методичні доробки вихователів новими сюжетними картинами, ілюстраціями до відомих творів, дидактичними іграми мовленнєвого змісту.

-   Учити дітей інсценізувати тексти українських народних казок із використанням декорацій, атрибутів, костюмів, у музичному супроводі.

            У 2018/2019 н.р. були особливо успішними показники з таких освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в природньому довкіллі». Позитивна динаміка спостерігалася у розвитку фізичних якостей, особливо, у формуванні рухових умінь та навичок, творчому розвиткові. Добре налагодженою була робота з мовленнєвого розвитку, що найбільше виявлялась в розширенні словника та активному спілкуванні дітей з однолітками та з дорослими. На кінець навчального року підвищилися показники пізнавального розвитку та ігрової діяльності, розгортання якої базується на власному досвіді кожної дитини.

            Проте, потребує активізації робота над такими лініями розвитку «Особистість дитини», «Дитина в світі культури», «Дитина в соціумі».

Надалі важливо підтримувати інтерес до ознайомлення з навколишнім, набуття нових знань, вражень, підтримку дитячої ініціативи, пізнавальної активності, експериментування.

           Також потребує вдосконалення система роботи з молодими фахівціми, щодо роботи над формуванням освітніх компетентностей дітей, тому важливо:

-провести серію консультацій для молодих фахівців щодо формування компетентностей дітей за освітніми лініями розвитку;

-активізувати контрольно-аналітичну діяльність, щодо роботи вихователів та їхньою самоосвітою;

-провести консультацію щодо проведення моніторингових дос

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *